منو اصلی
شرکت آرد روشن یزد - مشروح خبر :: بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی صنایع غذایی از شرکت آرد روشن یزد

 

بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی صنایع غذایی از شرکت آرد روشن یزد

 

بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی صنایع غذایی از شرکت آرد روشن یزد

شرکت آرد روشن یزد هدف بازدید جمعی از دانشجویان رشته مهندسی صنایع غذایی دانشگاه پیام نور واحد های یزد و اردکان قرار گرفت.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صبح روز یکشنبه 26 آذر سال 1396 جمعی از دانشجویان رشته مهندسی صنایع غذایی دانشگاه پیام نور واحد های یزد و اردکان، طی چندین ساعت از کارخانه آرد روشن یزد بازدید علمی به عمل آوردند.

ایشان که این واحد تولیدی را به عنوان شاخص صنعت غذا برای بازدید خود برگزیده بودند ، با ورود به کارخانه ضمن بازدید از آزمایشگاه کنترل کیفی و آشنایی با محصولات و روند کنترل کمی و کیفی آن ها، با حضور در مجموعه های بهره وری کارخانه از تمامی فرآیند های ذخیره سازی و آماده سازی گندم و همچنین خطوط تولید آرد دیدن نمودند.

دانشجویان بازدید کننده با قرار گرفتن در فضای واقعیِ این شاخه از صنعتِ غذا، نقش آفرینی علوم جدید و فناوری مدرن را در صنایع به ویژه صنعت تولید آرد، مورد مشاهده قرار دادند و به سبب آن توانستند با پشتوانة علمیِ خود درک دقیق تری از تلفیق علم و عمل در صنعت غذا را برای خود پدید آورند.